Roza Huzina

作者的作品

Shamail: “Surah Al-Nahl” (The Bees), 16:49

Shamail: “Surah Al-Nahl” (The Bees), 16:49

Paper, gouache, brush, thuluth, 650×500 mm, 2017
Shamail: Surah “Al-Anbiyya” (The Prophets), 21:87

Shamail: Surah “Al-Anbiyya” (The Prophets), 21:87

Paper, gouache, brush, thuluth, 650×500 mm, 2017

生平

Roza Huzina